محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۶,۹۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 169 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه EFQM مورد بررسي در شركت ايرالكو

فهرست مطالب

فصل اول : (كليات و تاريخچه )
مقدمه1
پيدايش آلومينيوم 1
تاريخچه تأسيس كارخانه توليد آلومينيوم 6
كارگاه احياء 9
كارگاه آند سازي 12
كارگاه ريخت 14
كوره هاي يكنواخت كننده 17
كنترل مرغوبيت 18
آزمايشگاه 19
نگهداري و تعميرات 22
تأسيسات 22
يكسو كننده ( ركتي فاير) 22
مركز پژوهش و خدمات مهندسي  24
شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو) 26
بررسي واحد هاي كنترل موغوبيت در مجتمع ايرالكو 27
كنترل آلودگي و فضاي سبز 29
 خلاصه اي از شركت در كنفرانس مربوط به مواد آستري 30
 موارد استفاده از كاتد 32 

انواع مختلف خمير آستري 33
                  مواد اوليه توليدخميرسردآستركاري 34

فصل دوم : (مباني نظري)
               روشها و فلسفه كنترل فرايند آماري 35
               نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغييرپذيزي كيفيت 37
    اصول آماري نمودار كنترل 39
               انتخاب حدود كنترل 42
               حدود هشدار در نمودارهاي كنترل 44
                زير گروه هاي منطقي 45
                خلاصه اي از قوانين حساس سازي نمودارهاي كنترل 48
                ساير ابزار هفت گانة عالي 51
                برگة كنترل 51
                نمودار پاراتو 52
                نمودار علت و معلول 52
                نمودار تمركز نقصها 54
                نمودار پراكندگي 55
       پياده سازي SPC 56
     يك كاربرد SPC 64
     كاربرد غير توليدي كنترل فرايند آماري 65
     نمودار هاي كنترل براي مشخصه هاي وصفي و مباني EFQM 73

فصل سوم : (بررسي وضع موجود)
     مقدمه 103
     تاريخچه تدوين استانداردها 104
     بخش هاي اصلي در نمودار هاي سازماني 105
     تجزيه وتحليل نمودار اصلي سازماني (جديد) 111
     تحليل نمودار سازماني جديد 121

فصل چهارم : (تجزيه و تحليل وضع موجود)
     مقدمه 124
     مسئوليت هاي و اختيارات رئيس واحد تشكيلات روشها 125
     تعريف پست 128
     پنج الگوي كارسازي 131
     عناوين اهداف كيفي كوتاه مدت در سال 81 134
     عناوين اهداف كيفي كوتاه مدت در سال 82 136
     تعيين كيفيت ايرالكو 138

فصل پنجم : (ارائه پيشنهادات )
مقدمه 141
مراحل اصلي نظام پيشنهادات 144
ارائه پيشنهادات 144
ارزيابي 146
ويژگي هاي يك سيستم موفق پيشنهادها 150
روند تحولات ساختار تشكيلات 151 
راهبرهايي براي آينده كشور 152
راهبرهايي براي آينده ساختار تشكيلات 152
 نتيجه گيري 154
نظر كار آموز در مورد شركت ايرالكو 155 
منابع 158