محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 69 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

فهرست مطالب

مقدمه       1
فصل اول :  كليات
اهداف تشكيل سازمان آب وفاضلاب               2
امورمالي سازمان آب وفاضلاب       3
سرفصلهاي هزينه تشكيلاتي اداره كل  9
مثال مربوط به پرداخت هزينه توسط تنخواه گردان     11

فصل دوم :  سيستم حسابداري
درآمدها          18
حقوق ودستمزد           19
مفهوم استخدام عمومي          20
حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب          26
حسابداري طرح 35
نحوه محا سبه استهلاك 39

فصل سوم:  دارائي هاي ثابت
جريان عمليات هنگام تحصيل دارايي ها 50
نحوه كد گذاري وتعريف استقرار وتحويل گيرنده دارايي 55
صورت برداري پايان سال دارايي هاي ثابت 60
نحوه كد گذارايي اموال جزئي    64

فصل چهارم : نتيجه گيري     
نتيجه گيري        65
ضمائم            66
منابع و مآخذ        67