محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 50 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

فهرست مطالب

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه  1
بيان مسئله  3
سوالات پژوهش  4
فرضيه‌هاي پژوهش  4
اهداف پژوهش  4
اهميت و ضرورت پژوهش  5
تعريف متغيرهاي پژوهش  6

فصل دوم : پيشينه‌هاي پژوهش
مقدمه  7
تعريف ازدواج  8
عشق و ازدواج  10
مقاصد ازدواج  10
رضايت زناشويي  11
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج  12
اشتغال زن  14
تعريف شغل و اشتغال  14
علل كار كردن  15
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد  16
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن  17
آثار و نتايج اشتغال زن  18
اثرات اشتغال زن بر شوهر 19
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي  20
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي  21
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي  22

فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه  24
طرح پژوهش  24
جامعه آماري  24
روش نمونه برداري  25
ابزار پژوهش  25
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ  25
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ  27
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه  27
روش گردآوري داده‌ها  27
روش تحليل آماري  28

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
مقدمه  29
جدول 4-1  29
جدول 4-2  30
جدول 4-3  31
جدول 4-4  32
جدول 4-5  33
جدول 4-6  34

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه  35
خلاصه تحقيق  35
نتيجه گيري  36
پيشنهادها  37
محدوديت ها  37
منابع  39