محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 92 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

فهرست مطالب

 چكيده  
فصل اول : كليات پژوهش  
مقدمه  
طرح مسئله  
ضرورت و اهميت پژوهش  
 اهداف پژوهش  
 پرسش‌هاي پژوهش  
فرضيه هاي پژوهش  
متغيرهاي پژوهش  
تعاريف پژوهش  

فصل دوم  
مقدمه  
الف ) رشد اجتماعي  
رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف  
رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني  
رشد اجتماعي در دبستان  
رشد اجتماعي در نوجواني  
اهداف رشد اجتماعي  
نظريه يادگيري اجتماعي بندورا  
مطالعات عروسك بلوبد  
تاريخچه‌ي فرزند پروري  
 شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند  
شيوه مقتدرانه  
 شيوه سهل انگاري  
شيوه خودكامه  
الگوي جديد فرزند پروري بام مريند  
نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري  
 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور  

فصل سوم  
مقدمه  
 جامعه آماري پژوهش  
نمونه و روش نمونه‌گيري  
ابزار پژوهش  
الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري  
روايي  
پايايي  
تهيه نسخه فارسي  
نمره گذاري  
مقياس رشد اجتماعي و ايلند  
پايايي  
اعتبار  
روش جمع آوري داده‌ها  
روش آماري  
فرمول ضريب هم بستگي پيرسون  
تحليل داده‌ها  

فصل چهارم  
 مقدمه  
بخش اول : توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي
وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند  
1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري  
2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند  
3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه  
4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه  
5-داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه  
 بخش دوم : بررسي فرضيه‌هاي پژوهش  
1- بررسي فرضيه اول پژوهش  
2- بررسي فرضيه دوم پژوهش  
3- بررسي فرضيه سوم پژوهش  

فصل پنجم : 
بحث و نتيجه گيري  
محدوديت‌هاي پژوهش  
پيشنهادها  

فصل ششم  
خلاصه پژوهش  
 فهرست منابع