محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 126 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي

فهرست مطالب

فصل اول      کليات تحقيق

1-1 مقدمه         2
1-2 مسأله تحقيق       2
1-3 تشريح و بيان موضوع      3
1-4 ضرورت انجام تحقيق      6
1-5 فرضيه هاي تحقيق       6
1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق     6
1-7 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق     7
1-8 روش انجام تحقيق       7
1-9 روش گردآوري اطلاعات       7
1-10 قلمرو تحقيق       7
1-11 جامعه آماري       7
1-12 روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 8
1-13 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق    8
1-14 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده     8

فصل دوم     بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه         11
2-2 بين المللي شدن                 12
2-3 روش هاي ورود به بازار بين الملل     14
        2-3-1 صادرات                    14
        2-3-2 همکاري مشترک              16
       2-3-3 سرمايه گذاري مستقيم            17
2-4 ماهيت بازاريابي بين الملل      18
2-5 بازاريابي صادراتي       18
        2-5-1 تعاريف بازار يابي صادراتي            18
      2-5-2 آميخته بازاريابي صادراتي                19
      2-5-3 تحقيقات در حوزه بازاريابي صادراتي                21
 2-6 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي          21
      2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر براي اقتصادي هاي کوچک           21
     2-6-2 مدل ابي واسلتر                25
     2-6-3 مدل اکاس وجوليان                28
     2-6-4 مدل کاوسگيل وزو براي استراتژي جهاني             29
     2-6-5 مدل کالنتون،کيم، اچميدت و کاوسيگل            30
     2-6-6 مدل لئونيدو، کتسيکس وسامي             33
     2-6-7 مدل هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس             34
     2-7 شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي براساس بازنگري و ترکيب ادبيات تحقيقي          36
       2-7-1 معيارهاي عملکرد صادراتي                    37
       2-7-2 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي                    37
       2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – دروني                   40
       2-7-2-2 عوامل غير قابل کنترل – دروني                     41
        2-7-2-3 عوامل غير قابل کنترل – خارجي                     42
      2-8 مدل مفهومي پايان نامه                42
2-8-1 استراتژي بازاريابي صادراتي         42
2-8-1-1 استراتژي محصول صادراتي                  43
      2-8-1-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي                       43
2-8-1-3 استراتژي کانال صادراتي                 43
      2-8-1-4استراتژي ترفيعات صادراتي                                                    44
      2-8-2 ويژگي هاي عيني شرکت              44
2-8-2-1 اندازه شرکت                   44
2-8-2-2 تجربه صادراتي                    44
2-8-3 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات        45
2-8-3-1محرک صادراتي                              45
2-8-3-2 مشکلات صادراتي                   45
      2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي                                   45
      2-8-4 تعهد صادراتي               45
                2-8-5 مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد صادراتي                                   47
 
    2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي       47
    2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد                                            48
                2-9 صنعت مواد غذايي           48
    2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع کشور                48
              2-9-2 صادرات صنايع غذايي       49
    2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد کشور    49
    2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي                                            50
              2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده               53
    2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل کشور                      53
    2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته       53

فصل سوم   روش تحقيق     
               3-1 مقدمه                        56     3-2 روش تحقيق                                       56
             3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني                  57
  3-2-2 مدل يابي معادلات ساختاري                         57
 3-2-2-1 تحليل مسير و مدل پيش بيني                        57
  3-2-2-2 نمونه اي از مدل يابي معادلات ساختاري             58       3-2-3 تحليل عاملي تأييدي                65
             3-3 متغيرهاي تحقيق                 65
             3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات                         65
             3-4-1 پاياني ابزار اندازه گيري                                    68
            3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري                         69
3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي                70
3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري              70
3-5 جامعه و نمونه آماري                71
3-5-1 جامعه آماري                71
3-5-2 فلمرو مکاني                71
3-5-3  قلمرو زماني                71
3-5-4 نمونه آماري                71
3-6 شيوه تحليل داده ها                         72


فصل چهارم  تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه                          74
4-2 يافته هاي توصيفي               74
4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق             77
4-4 فرضيه هاي تحقيق               79

فصل پنجم  نتايج و پيشنهادات
 
5-1 مقدمه                89
5-2 بررسي نتايج تحقيق                      89
5-2-1 شناسايي عوامل تعيين کننده                    89
5-2-2 سنجش عوامل تعيين کننده                    90
           5-3 ارائه پيشنهادات                    90
5-3-1 پيشنهادات اجرايي و کاربردي                   90
5-3-2 محدوديت هاي تحقيق                     92
5-3-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده                     92

منابع و مآخذ            94
پيوست            100
پرسشنامه

 فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-1- عوامل توضيح دهنده بين المللي شدن                                               14
شکل 2-2- مدل کلي آميخته بازاريابي صادراتي                               20
شکل 2-3- پيش بيني کننده هاي پيشنهادي عملکرد صادراتي                        22
شکل 2-4- مدل ابي واسلتر درباره عملکرد صادراتي                                             27
شکل 2-5- چارچوب مفهومي اکاس و جولياس براي عملکرد صادراتي                                 28
شکل 2-6- چارچوب مفهومي يکپارچه استراتژي جهاني                                             30
شکل 2-7- چارچوب مفهومي کالنتون، کيم، اچميدت و کاوسيگل                                     31
شکل 2-8- مدل لئونيدو، کتسيکس و سامي در مورد عملکرد صادراتي      35
شکل 2-9- مدل تحقيق هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس                                                 36
شکل 2-10- طبقه بندي عوامل مستقل و وابسته                                                        39
شکل 2-11- مدل مفهومي پايان نامه                                                 46
شکل 4-1- درصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند 75
شکل 4-2- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي              76
شکل 4-3- درصد فراواني تعداد سالهاي درگير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه   77
شکل 4-4- مدل مفهومي (مدل درونداد)                            78
شکل 4-5- مدل مفهومي (مدل برونداد)                                      86

 


فهرست شکل ها

 

جدول 2-1- جايگاه صنايع غذايي درکل صنعت کشور طي دوره زماني 83-1379          49
جدول 2-2- آمار صادرات کالاهاي صنايع غذايي در سالهاي 84-1383            50
جدول 2-3- صادرات زيرگروه هاي عمده بيسکويت و شکلات                  51
جدول 2-4- صادارت زير گروه هاي عمده ميوه هاي تازه و سبزيها              51
جدول 2-5- صادرات زير گروه هاي فرآورده هاي دريايي                          52
جدول 2-6- صادرات زيرگروه هاي عمده خشکبار                               53
جدول 2-7- صادرات گروه هاي عمده بخش صنعت مواد غذايي                                 53
جدول 3-1- متغيرهاي تحقيق                    65
جدول 3-2- ضرايب پاياني کل آزمون و خرده مقياس هاي آن                         69
جدول 3-3- برازندگي مدل اندازه گيري                     71
جدول 4-1- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند               74
جدول 4-2- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي       75
جدول 4-3- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد سالهاي در گير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه                76
جدول 4-4- ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق با متغير وابسته                         77
جدول 4-5- بررسي ميزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتي                               79
جدول 4-6- بررسي ميزان ارتباط تجربه صادراتي با عملکرد صادراتي                            80
جدول 4-7- بررسي ميزان ارتباط محرک هاي صادراتي با عملکرد صادراتي                    80
جدول 4-8- بررسي ميزان ارتباط مشکلات صادراتي با عملکرد صادراتي                    81
جدول 4-9- بررسي ميزان ارتباط مزيتهاي رقابتي با عملکرد صادراتي           82
جدول 4-10- بررسي ميزان ارتباط تعهد صادراتي با عملکرد صادراتي               82
جدول 4-11- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي                 83
جدول 4-12- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي                 84
جدول 4-13- بررسي ميزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقيم با عملکرد صادراتي      84
جدول 4-14- بررسي ميزان ارتباط استفاده از هزينه هاي تبليغات خارجي با عملکرد صادراتي 85
جدول 4-15- برازندگي مدل اندازه گيري                                                     87