محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 92 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

طـراحـي پستـهاي فشـار قـوي (سيستم زمين)

فهرست مطالب

 

 اتصال به زمين يا ارت  1
ارت يا زمين كردن  1
استفاده از زمين به منزله يك سيم براي برگشت جريان 3
هدف از به كار بردن اتصال زمين (ارت) 5
انواع زمين كردن يا ارت 5
زمين كردن حفاظتي 5
زمين كردن الكتريكي 6
مقاومت مخصوص زمين 6
مقاومت اتصال زمين 7
مقاومت بين دو الكترود يا ميل زمين 8
نقاطي كه معمولا در سيتم هاي توزيع بايد زمين شوند 9
الكترود اتصال زمين 11
اتصال زمين چند ميله اي 13
استفاده از سيم يا تسمه به عنوان الكترود زمين 14
الكترود صفحه اي 16
اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك و مقاومت اتصال زمين 17
اندازه گيري مقاومت زمين (ارت) 18
هادي هاي حفاظتي 21

روش هاي اتصال زمين 23
استفاده از الكترود ميله اي 24
روش هاي كاهش مقاومت زمين 26
اثر رطوبت خاك 28
اثر درجه حرارت 29
اثر عمق زمين 31
اثر طول الكترود 31
اثر قطر الكترود زمين 32
شرايط يك اتصال زمين خوب 33
سيستم هاي اتصال زمين در توزيع نيروي برق 33
انواع سيستم زمين 35
اتصال زمين تجهيزات الكتريكي 37
تجزيه و تحليل سيستم هاي اتصال زمين 40
سطح مقطع هادي نول 43
زمين كردن سيستم قدرت (2) 45
تعيين مدل خاك 51
روش ونر 51
روش ميله كوبيده 55
 
محاسبات مقاومت زمين 58
افزايش پتانسيل زمين ماكزيمم 61
تحليل پارامتريك افزايش پتانسيل زمين 62
بحث درمورد افزايش پتانسيل زمين 66
جستجوي ولتاژهاي تماس و گام 69
جستجوي نقاط خاص و خطرناك 73
بحث در مورد ولتاژهاي تماس و گام 77
ارزيابي ايمني  78
تصحيح ولتاژهاي تماس و گام 81
نمونه طراحي  83
طرح نمونه يك پست توزيع برق 84