محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 179 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسی حقوقی قتل عمد

فهرست مطالب


مقدمه 1
کلیات 6
         الف- اهمیت رکن مادی 6
        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10
فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد 18
  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد 21
      گفتار اول: فعل و ترک فعل 21
         1- فعل 22
         2- ترک فعل 29
     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل 38
       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38
       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل 40
     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی 44
      1- عمل مادی 44
      2- عمل غیر مادی 45
      3- سحر(جادو) 52
  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار 56
     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی 56
       1- مباشرت 57
       2- تسبیب 57
        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه 58
    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک 65
      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد 66
     2- اشکال شرکت در قتل عمد 75
        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران 75
       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان 76
      2-3- اجتماع مسبب و مباشر 77
      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال 78
  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر 81
      گفتار اول: آغاز حیات 83
          1- حیات در کتب لغت 84
         2- سقط جنین 84
            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح 85
           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح 85
     گفتار دوم: بچه کشی 93
 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی 97
    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق 103
         1- سابُّ النبی 103
         2- کافر حربی 104
   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی 105
      1- قتل مستحق قصاص 106
     2- قتل در مقام دفاع 106
     3- قتل محارب و باغی 108
     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا 109
    5- زانی محصن و لائط 110
    6- مرتد 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت 125
  مبحث اول: نتیجه 127
      گفتار اول: انواع مرگ 128
           1- مرگ حقیقی 128
           2- نزع 128
           3- مرگ ظاهری 129
           4- کما 130
           5- مرگ مغزی 131
   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات 131
        1- معیار توقف اعمال تنفسی 132
       2- معیار مرگ مغزی 133
 مبحث دوم: رابطة علیت 140
   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145
       1- نظریة شرط ضروری 145
       2- نظریة شرط متعارف 149
       3- نظریة ضمان سبب اقوی 151
       4- نظریة سبب متأخر در وجود 152
      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر 154
  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر 155
      1- عوامل مداخله گر مستقل 158
        1-1- اشخاص ثالث 158
        1-2- درمان پزشکی  159
       1-3- رفتار قربانی 160
       1-4- قوه قاهره 162
نتیجه گیری و پیشنهاد 164

فهرست منابع
الف- منابع فارسی
ب- منابع عربی