محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 92 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه مالی سیستم انبار داری شرکت تولیدی بهپاک

فهرست

چکیده

 

فصل اول : کلیات تاریخچه و تعاریف
تاریخ تاسیس
موضوع فعالیت
نوع فعالیت شرکت
شناخت و محصول فعلی شرکت
محل استقرار و مشخصات واحدهای تابعه
برآورد نیروی انسانی
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار
روش طرح سیستم
طبقه بندی انبار ها و نام گذاری آن
سازمان انبار ها
افرادی که درکلیه مراحا انبارداری شرکت دارند
انبارداران
مسئولیت ثبت کارتها کاردکس نویسان هدف و اهمیت انیارداری
موجودیهای انبار
انبارداری
تعاریف  انبار داری
خط مشی انبارداری
سازمان
وظایف در سیتسم انبارداری
کدگذاری
کلیات کدگذاری
روشهای مختلف کدگذاری
کدگذاری براساس استاندارد بین الملی
چیدن جنس در انبار
روشهای مختلف کدگذاری ویزه کارخانه
گروه بندی انواع اقلام
کدگذاری موجودیها و روشهای آن
کد میله ای و بار کدBAR CODE
فرم
کارت کنترل انبارکاردکس
کاردکس مرکزی
نحوه طرح فرم
اندازه وجنس و رنگ فرمها
انواع فرمهای مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار
لیست آزمون طرح فرم
نمودار و سمبلهای حرکت فرمها
متداولترین فرمهای مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار
سير تحول انبار وانبار داري در ايران
مدیریت انبار و شرایط عمومی آن
تعریف مدیریت انبار
وظایف مدیران انبار
رهبری – انگیزش و ارتباطات در مدیریت انبار

فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری در شرکت بهپاک
رفتا و روابط متقابل انبار با سایر قسمتها
شرایط و وضع عمومی انبارها در این شرکت
موجودی برداری و انبارگردانی در شرکت
حداقل و حداکثر نقطه سفارش
ارتباط اداره خرید
انواع انبار در اداره شرکت
سیستم انبار فنی
ارتباط اداره خرید با انبار فنی
سیستم کدینگ این شرکت در انبار و فنی و.... 
گزارشات در سیستم انبار شرکت
انبار مواد اولیه
انبار پروتئین یا محصول
فرم های انبار بسته بندی
انبار بسته بندی
مرحله درخواست خرید و یا مرحله تقاضا تهیه وتدارک کالا
مرحله خرید کالا و ارسال آن به انبار
انبار فوری
رسید انبار مستقیم
برنامه ریزی ووکنترل و ارزیابی موجودیها
شرح و تنظیم نسخه های گزارش
روش شمارش و کنترل موجودیه انبارگردانی

فصل سوم:
نتیجه گیری
منابع