محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 70 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه مالی بررسی حقوق و دستمزد شهرداری

فهرست

 

مقدمه     
اهمیت فراگیری مطالب مرتبط با حقوق و دستمزد      
سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد       
سيستم حقوق و دستمزد را تعريف كنيد     
داده هاي مربوط به سهم نيروي كار كدامند؟     
وظايف و مسئوليتهاي سيستم حقوق و دستمزد بين چه واحدهاي تقسيم مي شود؟               
1- دايرة كارگزيني     
2-دايره ثبت اوقات كار     
از چه وسايل و مداركي براي ثبت اوقات كار استفاده مي شود؟     
3- دايرة حقوق و دستمزد      
ستادهاي حقوق و دستمزد كدامند؟      
4- دايرة پرداخت       
در چه صورت مي توان حقوق را از صندوق پرداخت كرد؟     
حسابداري هزينه حقوق و دستمزد     
هزينه حقوق و دستمزد شامل موارد ديگري از قبيل زير مي باشد     
هزينه حقوق و دستمزد شامل چه چيزهايي مي‌باشد؟     
حق السعي را تعريف كنيد؟     
درآمد كاركنان؟     
تنخواه گردان چيست؟     
هدف از تنخواه گردان چيست؟    
فرم پيوست چك چيست؟    
قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن را نام ببريد؟    
اشكال قرارداد كار را نام ببريد و توضيح دهيد؟    
قانون كار ايران سه نوع قرارداد كار ذكركرده است    
تعلیق قرارداد کار     
موارد تعلیق قرارداد کار که ناشی از کارگر است     
پایان قرارداد کار ناشی از اراده و خواست طرفین قرارداد    
مراجع حل اختلاف کار    
حل اختلافات فردی     
صلاحیت مراجع حل اختلاف     
مراحل رسیدگی به اختلاف به ترتیب مقرر در قانون    
شرايط صحت قرارداد كار كدام است؟    
قراردادها بايد شامل چه نكاتي باشند ذكر كنيد؟    
در چه صورت قرارداد كار خاتمه مي يابد؟    
مزاياي نقدي مشمول كسر بيمه    
مزاياي غير نقدي مشمول بيمه    
عوامل محاسبه حق بازنشستگي (9%حقوق ومزايا)    
معمولاً در مؤسسات تجاري و بازرگاني طي يك روز چهار نوع سند زده مي شود.    
برگه درخواست وجه چيست؟    
پاداش    
مرخصی استحقاقی      
حقوق يا مزد مبنا     
مدت كار    
اضافه كاري چيست و چه شرايطي دارد؟           
كار مختلط    
شب كاري و نوبت كاري چيست؟     
كار نوبتي چيست؟    
فوق العاده مأموریت     
کسورات قانونی     
مالیات حقوق و دستمزد     
انواع بیمه کدام است و دفترچه بیمه چیست؟     
دفترچه بیمه چیست؟     
بیمه بیکاری چیست ؟    
منظور ازکسورات صندوق اجرا چیست (اجرائیات)؟                                                       
منظور از کسور توافقی چیست؟    
دایره‌ حسابداری ‌حقوق و دستمزد چگونه ‌عمل ‌می‌نماید؟    
طرحهای تشویقی دستمزد      
بارزترین ‌مشخصه‌های ‌یک ‌طرح تشویقی    
اهداف طرحهای تشویقی دستمزد     
انواع طرحهای تشویقی دستمزد     
طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم     
طرح تشویقی پاداش صددرصد     
طرح تشویقی پاداش دسته جمعی     
تنظیم لیست حقوق و دستمزد     
نحوه ‌محاسبه‌ و پرداخت ‌حقوق‌ و دستمزد در شهرداری    
فیش حقوقی کارمندان رسمی شهرداری    
فیش حقوقی کارمند موقت يا قراردادي    
فیش حقوقی کارگر رسمی و کارگر قراردادی    
نظرات و پيشنهادات ارائه شده در مورد سيستم حقوق و دستمزد شهرداري    
منابع و مآخذ