محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 143 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره)

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقيق
1-1 مقدمه  2
2-1 اهميت و ضرورت تحقيق 5
3-1 بيان مسأله 6
4-1 اهداف تحقيق  8


فصل دوم: ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه  11
2-2 پيشينه تحقيق  11
بخش اول: مباحث نظري  39
قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني  39
الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني  39
ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن  41
ج: ماهيت فشارهاي عصبي  - رواني  43
د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني  45
قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني  46
الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل  49
ب: سنگيني و سبك كار  50
ج: عدم امنيت شغلي  50
د: ارزيابي عملكرد  51
قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني  57
الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني  57
ب: علائم رواني  57
ج: علائم رفتاري  57
- پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني  58
قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني  59
الف: مديريت بر استرس در سطح فردي  59
ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني  60
قسمت پنجم: رضايت شغلي  64
الف: تعريف رضايت شغلي  64
ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي  65
ج: نظريه هاي رضايت شغلي  66
د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي  67
هـ : پيامدهاي رضايت شغلي  68
بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره)  70
1- تاريخچه:  70
2- اركان كميته امداد امام خميني (ره)  72
3- اهداف وظايف  73
4- فعاليت هاي عمده  75


فصل سوم: روش تحقيق
1-3 روش تحقيق 78
2-3 جامعه آماري  78
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري  78
4-3 ابزار سنجش متغيرها  78
5-3 روايي پرسشنامه ها  79
6-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات 79
7-3 روشهاي آماري و تحليل داده هاي تحقيق  79


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
تجزيه و تحليل اطلاعات 80
فصل پنجم: بحث و تفسير نتايج پژوهش
1-5 نتايج مربوط به جداول توصيفي (تك بعدي)  113
2-5 نتايج مربوط به جداول تحليلي (دوبعدي)  117
3-5 مشكلات و محدوديت هاي تحقيقي  119
4-5 پيشنهادات  120
- فهرست منابع  122
- فهرست مجلات و پايان نامه ها  124
- پيوست ها  125