محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۲۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 82 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه مالی حسابداری در بيمارستان

فهرست

مقدمه 3
تشكر4

فصل اول 7
تاريخچه8
بخش ها9
كلينيك هاي تخصصي11
شركتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان12
نيروي انساني13
چارت سازماني14
شرح وظايف امور مالي15
شرح وظايف امور اداري18

فصل دوم20
بخش اول : اصول حسابداري21
مراحل به بارآمدن هزينه21
تنظيم اسناد حسابداري23
نمونه سند هزينه فرم 124
توضيحات سند هزينه فرم225
نمونه مثال هاي سند هزينه26
توضيحات34
نمونه مثال هاي روكش سند35

ثبت دفتر روزنا مه43
انتقال به دفاتر كل 47
بخش دوم: طرح كارانه ي پزشكان57
طرح كارانه ي پزشكان57
نمونه مثالي از طرح كارانه59
توضيحات طرح63
بخش سوم: حقوق و دستمزد69
توضيحات حكم كارگزيني69
نمونه مثال هايي از حقوق و دستمزد70

فصل سوم 77
نمونه ي كلي يك سند هزينه 78
سند حسابداري مربوط به سند صفحه 3179
سند حسابداري طرح كارانه ي پزشكان در مهر مربوط به مثال صفحه 59 80
سند حسابداري پرداخت حقوق پرسنل در آبان 82