محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 40 صفحه + 14 شیت
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

طراحی حقوق ودستمزد در اکسل Excel

فایل اکسل پروژه دارای بخش های زیر میباشد

Sheet 1 :  سيستم حقوق ودستمزد

Sheet 2 : اطلاعات فردي كاركنان

Sheet 3 : جداول قانون كار

Sheet 4 : جدول امتيازات مشاغل

Sheet 5 : جداول كمكي

Sheet 6 : بانك اطلاعاتي کارگزيني

Sheet 7 : كارت مشاغل

Sheet 8 : پشتیبانی حکم

Sheet 9 : حكم كارگزيني

Sheet 10 : پشتيباني فيش

Sheet 11 : فيش حقوقي

Sheet 12 : بشتيباني ليست

Sheet 13 : ليست حقوق

Sheet 14 : سندحسابدارى

 

 

تذکر : با تغییر اعداد و ارقام تمام محاسبات تغییر میکند

 

عکس  قسمتهای از سیستم حقوق و دستمزد

 

 

Sheet 1 :  سيستم حقوق ودستمزد

 

 

 

 

 

 

Sheet 6 : بانك اطلاعاتي کارگزيني

 

 

 

 

 

 

Sheet 9 : حكم كارگزيني

 

 

 

 

 

 

 

Sheet 11 : فيش حقوقي

 

 

 

 

 

 

Sheet 14 : سندحسابدارى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب فایل ورد

مقدمه

سیستم  حسابداری  چیست ؟        

مفهوم سیستم حقوق و دستمزد 

اهمیت سیستم

انواع سیستم های پرداخت حقوق در کشور

تعریف حقوق و دستمزد

جمع آوری اطلاعات برای محاسبه

حقوق پايه

محاسبه حقوق و دستمزد

حقوق پايه

ساعات كار عادي

ساعات كار اضافي ( اضافه كاري )

نوبت كاري

پاداش

مرخصي استحقاقي

طرحهاي تشويقي دستمزد

اهداف طرحهاي تشويقي دستمزد

كار آموزي

اوقات تلف شده

تنظيم ليست حقوق و دستمزد

كسور حقوق و دستمزد

ماليات حقوق و دستمزد

حق بيمه هاي اجتماعي

بيمه در ماني و دريافت مستمري ( از كار افتادگي ، بازنشستگي و فوت )

صندوق اجرا ( اجراييات )

كسور توافقي

بدهي كارگر به شركت تعاوني يا به اشخاص

مساعده يا پيش پرداخت حقوق و دستمزد

ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق و دستمزد

ثبت ليست حقوق و دستمزد در دفاتر

تسهيم هزينه حقوق و دستمزد

ثبتهاي پرداخت حقوق و دستمزد ، كسور مربوط و هزينه هاي وابسته به آن

كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد

دوایر کنترل کننده  حقو ق و دستمزد

روش دستمزد بر اساس واحد زمان

دستورالعمل تکمیل فرمها

کارت مشخصات کارگر

کارت اوقات کار

صورت دستمزد 

پاکت دستمزد

برگ رسید دستمزد

خلاصه صورتهای دستمزد

تهیة سند روز نامه 

بایگانی

روش پرداخت حقوق

انواع  روش های سیستم پرداخت حقوق

کارت حقوق

صورت حقوق

کارت اعتبار حقوق

جدول حسابها

سند روزنامه

منابع