محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 52 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش(حقوق و دستمزد)

فهرست مطالب

 

مقدمه
موضوع كارآموزي
مكان كارآموزي
مطالعات و تحقيقات در مكان كارآموزي
سياستهاي آموزشي
ساختارنظام آموزشي
سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه 7
کارفرما
کارگاه
قرارداد کار
تعليق قرارداد
جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار
جرائم و مجازاتها
مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي
شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي
غرامت دستمزد ايام بيماري
شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري
کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان
مقرري بيکاري
مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري
کمک هزينه ازدواج
شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج
حسابداري حقوق و دستمزد
تعريف حقوق و دستمزد
حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر
مزد يا حقوق چيست ؟
مدت کار و مدت اضافه کاري چيست ؟
نوبت کاري
شب کاري
حق اولاد
حق خواربار و مسکن
ماموريت
اياب و ذهاب و کمکهاي غيرنقدي
تعطيلات و مرخصي ها
عيدي و پاداش پايان سال
کسور قانوني چيست ؟
ماليات
حق بيمه هاي اجتماعي
دفترچه بيمه
مستمري بازنشستگان
انواع بيمه
اجرائيات
جريمه دير کرد کسور قانوني
کسور توافقي چيست ؟
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد
قسمت کارگزيني
قسمت زمان سنجي
قسمت ثبت اوقات کار
قسمت برنامه ريزي
ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود ؟
روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
مرخصي استعلاجي چيست ؟
نحوه پرداخت پاداش
اوقات تلف شده
نحوه پرداخت سنوات خدمت
طريقه ثبت ليست حقوق و دستمزد
سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش
سنوات
مرخصي استحقاقي
اضافه کاري
نوبت کاري
عيدي و پاداش
حق شورا
نحوه جمع آوري اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کساني است
شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزيتهاي هر کدام
نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

اقلام مرتبط:

گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش

 ۷,۴۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

 ۹,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 ۸,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران

 ۸,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بازرگانی ستاره سهیل

 ۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات

 ۶,۰۰۰ تومان

کارآموزی موسسه حسابداری مهر

 ۱۰,۰۰۰ تومان

کارآموزی حسابداری در اداره مالیات

 ۸,۰۰۰ تومان

کارآموزی حسابداری مخابرات شیروان

 ۷,۰۰۰ تومان