محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۴۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 74 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش

فهرست

مقدمه
فصل اول : تاریخچه و سازمان آموزش و پرورش
سازمان اداري آموزش و پرورش ايران « تحول مختصر تاريخي »
اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش
تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
سازمانهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي :
2- سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس
3- سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران
4- نهضت سواد آموزي
5- كانون پرورش فكري و كودكان و نوجوانان
6- سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
7- سازمان آموزش و پرورش استثنايي
معاونان وزير و دفاتر ادارات كل زير نظر
1- معاون آموزشي
2- معاون پرورشي و تربيت بدني
3- معاونت برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني
4- معاونت اداري و مالي
5- معاونت حقوقي و مجلس و املاك
6- معاونت مشاركتهاي مردمي ، شاهد و ايثارگر
سازمان آموزشي آموزش و پرورش ايران و مباني قانوني آن
شوراي عالي آموزش و پرورش و قوانين آن
سير تاريخي شوراي عالي معارف
شوراي عالي فرهنگ
شوراي عالي آموزش و پرورش
قانون جديد شوراي عالي آموزش و پرورش
وظايف مهم شوراي عالي آموزش و پرورش
برخي از ويژگيهاي مهم شورا
كلياتي دربارة قوانين و مقررات آموزشي
اهميت و ضرورت توجه به قوانين و مقررات آموزشي
منابع قوانين و مقررات آموزشي
حقوق انساني
قرار دادهاي بين المللي
قانون اساسي
قوانين عادي
تصويبنامه
اساسنامه
آيين نامه
بخشنامه
دستورهاي فردي
مفهوم قانون و انواع آن
آموزش و پرورش در قانونهاي اساسي ايران
الف) قانون اساسي مشروطيت
ب) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نارسايي هاي قوانين آموزش و پرورش

فصل دوم : نظام حسابداري اداره آموزش و پرورش
تعريف حسابداري دولتي
مشخصات يك موسسه دولتي
 مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني
الف- موارد افتراق
كاربرد حسابداري دولتي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
اصول حسابداري دولتي
خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي
لزوم اعمال کنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي
طبقه بندي استاندارد براي درامدها و هزينه ها
استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يک از حسابهاي مستقل
شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي
لزوم تمرکز وظايف و مسئوليتهاي مالي
وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي
حسابداري آموزش و پرورش
اداره حسابداري
1- پرداخت حقوق و دستمزد
2-  هزينه
3-  رسيدگي
گروه بودجه و تشكيلات
 سيستم اطلاعاتي مالي
اجزاي سيستم مالي
نيروي انساني
رئيس حسابداري
حسابدار
کمک حسابدار
مدير انبار
فرم
مباني حسابداري
ثبت درآمد و هزينه در دفاتر حسابداري
مبناي نقدي
الف- شناسايي و ثبت درآمدها
ب- شناسايي و ثبت هزينه ها
مبناي نيمه تعهدي
مبناي تعهدي تعديل شده
مبناي نقدي تعديل شده
بودجه بندي
كنترل بودجه
مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه
نقطه سر به سر
بهاي تمام شده
روشهاي طبقه بندي هزينه ها
مراكز هزينه
 بودجه
 درآمدهاي ملي
 تشكيلات
 تامين در آمد

نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست منابع و مآخذ