محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 51 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کاراموزی در سازمان بیمه تامين اجتماعي

فهرست

فصل اول آشنايي با مكان كارآموزي     8
آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي    9
اداره كل تامين اجتماعي استان     12
تعهدات وحمايتهاي شعبه     13
تعهدات كوتاه مدت     13
تعهدات بلند مدت       14
چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد     15
رئيس شعبه     16
معاونت 16
واحد درآمد      16
مشاوره         17
واحد امور بيمه شدگان 17
واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي    17
واحد بازرسي  17
واحد اجرائيات  17
واحد حسابداري   17
واحد امور اداري وخدمات      18

فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي      19
بانك تعهدات قانوني   20
بانك درآمد 21
بانك كارگشايي    22
حقوق ودستمزد      23
محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان     24   
محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان    25
كمك هزينه مسكن كاركنان   25
بهره وري   26
كارانه      30
كارانه موقت    34
نيم عشر اجرايي    36
كلياتي از مزايا      39
حق التضمين        39
هزينه اولاد      40
كمك هزينه عائله مند      40
اضافه كار         40
فوق العاده ايام تعطيل      40
حكم كارگزيني         41
كسورات حقوق ومزايا    42
ماليات            42
بيمه            42
جريمه غيبت    42
ثبت اسناد         45

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پيشنهادات ونتايج  46
چگونگي پرداختها توسط واحد حسابداري     47
نرخ حق بيمه    50
ملاك محاسبه حق بيمه      50
محاسبه حق بيمه بيمه شدگان    51      
تكاليف،حقوق وارتباط اداري كارفرمايان باسازمان تامين اجتماعي    51
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران  52
ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان وسازمان تامين اجتماعي55