محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 155 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 2
بيان مسأله  3
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق  3
اهداف تحقيق  5
اهداف كلي تحقيق  5
اهداف ويژه تحقيق  6
فرضيه‌هاي تحقيق  6
فرضهاي تحقيق يا جانشين  6
متغيرهاي اساسي تحقيق  6
تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات  7
تعريف رهبري  7
تعريف سبك رهبري ليكرت  8
تعريف رضايت شغلي  9
دبيران  10
مدارس شاهد  11
مشكلات و تنگناهاي تحقيق  11


فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول (رهبري)  14
مقدمه 14
تعريف رهبري  15
تمایز مدیریت و رهبری 16
تعريف سبک رهبری 17
تئوري‌هاي رهبري  18
تئوري‌هاي شخصيتي رهبري  19
نظريه سنتي رهبري  19
نظرية صفات شخصي رهبر 20
تئوري‌هاي رفتاري رهبري  20
مطالعت دانشگاه آيووا  21
مطالعات دانشگاه اُهايو  22
مطالعات دانشگاه ميشيگان  22
شبكه مديريت  23
تحقيقات اسكانديناوي  25
تئوري‌هاي اقتضايي  26
الگوي فيدلر  26
تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد 28
تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء  31
تئوري مسير ـ هدف  32
الگوي رهبري مشاركتي  34
متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي  35
پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي  36
سيستمهاي مديريت  37
سبك رهبري ليكرت  37
تئوري‌هاي جديد رهبري  41
جايگزيني رهبري  41
رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول  42
رهبر عملگرا  43
رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند  43
بخش دوم (رضايت شغلي) 45
ارزشها  45
انواع ارزش  45
نگرشها  46
انگيزش  47
نظريه‌هاي انگيزش  49
تئوري‌هاي محتوايي  50
1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها 50
2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان  53
3ـ تئوري دو عامل انگيزش  53
4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند  54
5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد  55
تئوري‌هاي فرآيندي  56
1ـ تئوري انتظار و احتمال  56
2ـ تئوري برابري  58
3ـ تئوري اسناد  59
انواع نگرش  60
رضايت شغلي  62
رابطه انگيزش با رضايت شغلي  62
1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي  62
2 تعريف رضايت شغلي  63
(1-2) تعيين رضايت شغلي  66
3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي  67
4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي  69
5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر»  70
6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي  71
7 نظريه‌هاي رضايت شغلي  72
- نظريه «بروفي» 72
- نظريه «كورمن»  73
- نظريه «پارسون»  74
اندازه‌گيري رضايت شغلي  75
بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع)  77
تحقيقات خارجي  77
تحقيقات داخلي  80
خلاصه فصل  84


فصل سوم: روش انجام تحقيق
روش تحقيق  87
جامعه و نمونه آماري  88
تعداد و روش نمونه‌گيري  89
روش و ابزار گردآوري اطلاعات  90
روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها  93
روش تجزيه و تحليل اطلاعات  95


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول ـ توصيف داده‌ها  97
بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها  120
آزمون فرضيه‌ها  121
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی  125
یافته های دیگر پژوهش  128
محدودیتهای تحقیق  130
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق  130
ب – محدودیتهای در اختیار محقق  131
پیشنهادها  131
فهرست منابع فارسی  133
فهرست منابع خارجی 137
ضمائم 138

 


 
فهرست جدول‌ها

1-2: عوامل مؤثر در رضايت شغلي  70
1-3: تعداد نمونه در هر ناحيه از شهر تهران 89
1-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن 97
2-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات 98
3-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس 99
4-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس درمدارس شاهد 100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل  101
6-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران 102
7-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه
        سبك رهبري ليكرت 103
8-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه رضايت شغلي 105
9-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شمال  106
10-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه جنوب 107
11-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شرق 108
12-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه غرب 109
13-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه مركز 110
14-4: توزيع فراواني سؤال يكم پرسشنامه رهبري 111
15-4: توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري 111
16-4: توزيع فراواني سؤال سوم پرسشنامه رهبري 111
17-4: توزيع فراواني سؤال چهارم پرسشنامه رهبري 111
18-4: توزيع فراواني سؤال پنجم پرسشنامه رهبري 112
19-4: توزيع فراواني سؤال ششم پرسشنامه رهبري 112
20-4: توزيع فراواني سؤال هفتم پرسشنامه رهبري 112
21-4: توزيع فراواني سؤال هشتم پرسشنامه رهبري 113
22-4: توزيع فراواني سؤال نهم پرسشنامه رهبري 113
23-4: توزيع فراواني سؤال دهم پرسشنامه رهبري 113
24-4: توزيع فراواني سؤال يازدهم پرسشنامه رهبري 114
25-4: توزيع فراواني سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبري 114
26-4: توزيع فراواني سؤال سيزدهم پرسشنامه رهبري 115
27-4: توزيع فراواني سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبري 115
28-4: توزيع فراواني سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبري 115
29-4: توزيع فراواني سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبري 115
30-4: توزيع فراواني سؤال هفدهم پرسشنامه رهبري 116
31-4: توزيع فراواني سؤال هجدهم پرسشنامه رهبري 116
32-4: توزيع فراواني سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبري 116
33-4: توزيع فراواني سؤال بيستم پرسشنامه رهبري 117
34-4: توزيع فراواني سؤال بيست و يكم پرسشنامه رهبري 117
35-4: توزيع فراواني سؤال بيست و دوم پرسشنامه رهبري 118
36-4: توزيع فراواني سؤال بيست و سوم پرسشنامه رهبري 118
37-4: توزيع فراواني سؤال بيست و چهارم پرسشنامه رهبري 118
38-4: توزيع فراواني سؤال بيست و پنجم پرسشنامه رهبري 119
39-4: توزيع فراواني سؤال بيست و ششم پرسشنامه رهبري 119
40-4: توزيع فراواني سؤال بيست و هفتم پرسشنامه رهبري 119
41-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با رضايت شغلي  120
42-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري با هر يك از عوامل رضايت شغلي  120
43-4: آزمون فرض اول 122
44-4: آزمون فرض دوم 122
45-4: آزمون فرض سوم 122
46-4: آزمون فرض چهارم 123
47-4: آزمون فرض پنجم 123
 

فهرست نمودارها

 1-2: شبكة مديريت  24
2-2: پيش‌بيني‌هاي نظرية اقتضايي رهبري 27
3-2: الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد  30
4-2: تئوري مسير ـ هدف  33
5-2: سلسله مراتب نيازها  52
6-2: مدل رضايت شغلي  72
1-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سن 97
2-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات 98
3-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس 99
4-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس در مدارس شاهد 100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل  101