محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 135 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان

 فهرست

چكيده :
 
فصل اول
مقدمه (بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان)
بيان مسئله
اهداف اختصاصي پژوهش :
فرضيات پژوهش
متغيرها
تعريف علمي و عملياتي متغيرها
منابع فصل اول
 
فصل دوم
مرور ادبيات
تعريف خانواده
تعریف نوجوانی
انواع خانواده
اهمیت خانواده
کارکرد خانواده
نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت
مدیریت خانواده
جو عاطفی خانواده
نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان
اثرهاي رواني بلوغ جنسي
رشد هويت
نقش خانواده
مناسبات نوجوان و خانواده
اثبات وجود
منفي گرايي
رابطة افقي به جاي رابطة عمومي
پذيرش و مقبوليت
واقع بيني به جاي بدبيني
تعريف خشم
كنترل خشم
روشهاي زيان آور كنترل خشم
نوجواني و خشم
ديدگاههاي مختلف درباره خشم
ديدگاه ذاتي بودن پرخاشگري
ديدگاههاي مختلف در مورد كنترل خشم
رويكرد عقلاني – رفتاري – عاطفي
رويكرد رفتاري شناخت
رويكرد درماني نواكو
تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور
تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور
منابع فصل دوم
 
فصل سوم
جامعه:
نمونه و روش نمونه گيري:
ابزار تحقيق:
الف) ابزار سنجش عملكرد خانواده(FAD)
ب) پرسش نامه خشم اشپيلبرگر(staxl-2)
شيوه اجرا:
پاياي پرسشنامهSTAX I-2
روايي پرسشنامه STAX 1-2 
طرح و شيوه اجراي تحقيق
تجزيه و تحليل داده‌ها
 
فصل چهارم
بحث و نتيجه گيري:
محدوديت ها پژوهش:
پيشنهادات تحقيقي:
منابع