محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 84 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي

فهرست

مقدمه
تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها
تحولات نگرش دولت ها به درياها
وضعيت حقوقي كشتيهاي خصوصي در آبهاي داخلي  
صلاحيت قضايي دولت ساحلي
1- صلاحيت مدني
2- صلاحيت كيفري
وضعيت حقوقي كشتيهاي دولتي
1- كشتيهاي جنگي
مصونيت قضايي شامل دو قسمت است  مدني (حقوقي) و كيفري
الف  مصونيت مدني (حقوقي)
ب  مصونيت كيفري
ج – پناهندگي در كشتي جنگي
2- ساير كشتي هاي دولتي
مناطق پنجگانه دريايي
آبهاي داخلي
رژيم ورود و توقف در آبهاي داخلي
كشتي تجاري در زمان صلح
اعمال صلاحيت بر كشتي تجاري خارجي
در زمان جنگ
كشتي هاي جنگي و كشتي هاي دولتي (غير تجاري)
آبهاي داخلي WATERSINTERNAL  
حقوق و تكاليف دولت ساحلي در آبهاي داخلي
درياي سرزميني Territorial Sea
حقوق و تكاليف دولت ساحلي در درياي سرزميني  
حق عبور بي ضرر INNOCENT PASSAGE
مفهوم دولت ساحلي و توسعه صلاحيت هاي آن
1- بررسي مفهوم  
2- علل پيدايش مفهوم دولت ساحلي  
الف) علل جغرافيايي  
ب – علل اقتصادي  
ج – علل نظامي و استراتژيك  
3- توسعه صلاحيت هاي دولت هاي ساحلي  
منطقه گرايي آمريكاي لاتين و منطقه گرايي آسيايي – آفريقايي  
الف) منطقه گرايي آمريكاي لاتين  
- درياي موروثي (Partimonial sea)   
- درياي مشترك (Matrimonial sea)   
ب) منطقه گرايي آسيايي – آفريقايي
بند 1  آبهاي داخلي
بند 2  آبهاي مجمع الجزايري  
بند 3  درياي سرزميني
نتيجه گيري  
منابع و مآخذ