محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 206 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه جامعه شناسي هنر

فهرست

 

مقدمه
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت طرح
اهداف پژوهش
نقاشی چیست ؟
شخصیت هنرمند
احساس و هنرمند
اثرهنری چیست؟
هدف یک  اثر هنری
ایدئالیسم
کلاسی سیسم
رمانتیسم
ناتورالیسم
سمبلیسم
رئالیسم
امپرسیونسیم                                               
فوویسم                            
Fauvism 
اکسپرسیونیسم   Expressionism      
کوبیسم    Cubism 
آنجلو
بوئونارتي
ميكل
ميكلانژ 
رافائل              
RAPHAEL
رافاِئلو سانتسیوRAPHAELLO SANZIO             
داویدDAVID                
دلاكرواDELACROIX 
پل گوگن  Cauguin Paul    
کوربه
مونه  Monet         
ماتیس      Matisse    
وان گوگ ، ونسان Van Gogh   Vincent 
پیکاسو ، پاپلو Picaso  Pablo  
سده های میایه (قرون وسطی )
هنر رومانسک 
گوتیک
رنسانس
باروک
سده هجدهم –دستاوردهای عصر روشنگری
تحولات علمی وفنی
موقعیت تازه هنر وهنرمند در جامعه سده نوزدهم
پیدایی فن عکاسی و تاثیر آن بر نقاشی
اوضاع اجتماعی –فرهنگی دردهه های نخست سده بیستم
ميراث نماد گرايي ( سمبوليسم ) برای نقاشی سده بیستم
موضوع جامعه شناسی هنر
گستره و محدوده ی جامعه شناسی هنر
دشواریهای تعریف جامعه شناسی هنر
دستاورد ضعیف جامعه شناسی هنر از نظر ناتالی هینیک
محدودیتهای جامعه شناس هنراز دیدگاه آرنولد هاوزر
جنبش هنر برای هنر
رهیافتهای جامعه شناسانه درباره ارتباط جامعه وهنر
1- رهيافت عليت معرفتي :
2-رهيافت مبتني بر عليت اجتماعي :
3-رهيافت مبتني بر عليت متقابل :
4-رهيافت ارتباطي – نمادي :
کاربرد جامعه شناسی هنر
هنر جامعه گرای
تاثیرات سرمایه داری در هنر نقاشی
نقاشی وجامعه
کارکرد اجتماعی هنر جدید
اجتماع و تاثير آن بر پيدايش مكاتب ( ايسم ها ) نقاشی
اجتماع
الف) تولید
توليد كننده فرهنگي و فراورده فرهنگي
توليد اجتماعي هنر
جامعه شناسي توليد كننده هنر
ب) توزیع
نهادهای اجتماعی
اشخاص