محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 113 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان

فهرست مطالب

 چكيده:
فرضيات پژوهش

فصل اول:
مقدمه:
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقيق
فرضيه‌هاي اصلي تحقيق:
فرضيه هاي فرعي پژوهش:
متغيرهاي پژوهش
1- متغير مستقل:
2- متغيرهاي وابسته:
3- متغيرهاي مداخله گر (تعديل كننده):
4-متغيرهاي كنترل:
تعريف عملياتي مهارت هاي زندگي:
تعريف عملياتي سازگاري اجتماعي:
تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي:
تعريف عملياتي اضطراب حالت:
تعريف عملياتي اضطراب صفت:

فصل دوم: (مروري بر پيشينه پژوهش)
مقدمه:
تعريف عزت نفس
شكل گيري عزت نفس:
اهميت عزت نفس
تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس:
تفاوت عزت نفس با خويشتن پذيري:
تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:
زمينه هاي مختلف عزت نفس
عزت نفس كلي:
عوامل موثر در رشد عزت نفس:
تاثير جنسيت در رشد عزت نفس:
تعريف اضطراب:
نظريه روانكاوي:
نظريه هاي شناختي اضطراب:
نظريه يادگيري اجتماعي اضطراب:
نظريه هاي رفتاري اضطراب:
نظريه زيست شناختي اضطراب:
روش هاي مختلف اندازه گيري اضطراب:
افتراق بين اضطراب حالت و اضطراب صفت:
پيشرفت تحصيلي:
تعريف پيشرفت تحصيلي
ديدگاه هاي مختلف درباره پيشرفت تحصيلي:
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي:
سازگاري اجتماعي:
عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي:
شرايط تحصيلي:
هوش:
گروه همسالان:
نظريه ها و ديدگاه هاي سازگاري اجتماعي:
ديدگاه روان پويايي:
ديدگاه يادگيري اجتماعي:
ديدگاه تحولي:
ديدگاه زيستي:
ديدگاه اجتماعي- فرهنگي:
ارتباط حيطه هاي مختلف زندگي فرد با مهارتهاي زندگي
ارتباط نظريه هاي مشاوره با مهارت هاي زندگي
برنامه آموزش مهارت هاي زندگي:
خود توانمندسازي از طريق آموزش مهارت هاي زندگي
طبقه بندي مهارت هاي زندگي
1-مهارت هاي بين فردي/ روابط انساني:
2-مهارت هاي حل مسئله/ تصميم گيري:
مهارت هاي مربوط به سلامت جسماني/ حفظ سلامتي:
اهميت آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس:
پيشينه تحقيقات پژوهش

فصل سوم:
(روش و تحقيق)
اهميت آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس:
پيشينه تحقيقات پژوهش
جامعه آماري:
ابزارهاي تحقيق:
آزمون عزت نفس كوپراسميت
آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI)
مقياس رفتار سازگارانه وايلند
چگونگي اجراي آزمونها
نحوه اجراي آزمايش
نحوه اجراي آزمايش:
روش هاي آماري پژوهش:
روش هاي آماري توصيفي:
روشهاي آمار استنباطي:

فصل چهارم: ندارد

فصل پنجم:
مقدمه:
تبيين يافته هاي آماري
فرضيه (1)
فرضيه (2):
فرضيه (3):
فرضيه 4:
فرضيه 5:
تبيين يافته هاي جانبي
بحث ونتيجه گيري كلي:
مشكلات و محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات: