محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 143 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه تصاویر مربوط
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

انواع روش های شيرين سازي گاز

فهرست مطالب

مقدمه (تاريخچه گاز) 1

فصل اول- کليات شيرين سازي 14
کيفيت گاز شيرين استاندارد 14
انواع روشهاي تصفيه گاز 15
عوامل موثر در انتخاب فرايند شيرين سازي 19

فصل دوم- آلکانول آمين ها 22
شيمي فرايند 30
شرح کلي فرايند آمين 31
بررسي علل تغيير رنگ محلولهاي اتانول آمين در فرآيند تصفيه گازهاي اسيدي
 در كارخانه پتروشيمي خارك 36
توسعه محلول فرموله شده آمين پژوهشگاه صنعت نفت 38
تست هاي كف كنندگي حلال 39
كاربرد مايعات يوني در فرآيندهاي شيميائي و پتروشيميايي 43
خنک کننده آمين 52
فرايندهاي جديد آمين 54
مقايسه آلكانول آمينها 63
كاربردهاي جذب انتخابي 66
مشكلات عملياتي واحدهاي آمين 68
خوردگي 68
روشهاي پيشگيري از خوردگي 70
حلاليت گازهاي غيراسيدي 78
ناخالصيهاي بصورت ذرات جامد 82

فصل سوم- شيرين سازي بوسيله بسترهاي جامد 84
استفاده از غربالهاي مولكولي براي شيرين سازي 88
فرايند حذف مركاپتانها 91
فرايند سرد کردن 96
درجه فعاليت غربال مولکولي 100
حذف H2S از گاز طبيعي بوسيله Fe3+  (Lo-cat) 101

فصل چهارم- روشهاي جذب فيزيكي 106
فرايند Water Absorption 108
فرايند Purisol 118

فصل پنجم- فرايند هاي کربنات 123
فرايند کربنات داغ 123
فرايند Catacarb 128
شيمي فرايند 131
احياء بوسيله بخار 132
فرايند Seaboard 135
مراجع 139